STEKENE. In de zomer van 2011 startte Stekene in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage Wegen vzw een herwaarderingsproject voor de trage wegen in Stekene. Daarbij werden trage wegen  geïnventariseerd en geëvalueerd. De wegen waarover met alle betrokkenen eensgezindheid bestond werden heropend. Ook werd er een wenselijkheidskaart opgesteld maar een echt beleids- en actieplan om iets met die trage wegen te doen ontbreekt nog. Daar wil het gemeentebestuur nog deze legislatuur verandering in brengen. 

Dat plan moet een duidelijk omschreven visie, beleidskeuzes met daaraan gekoppelde actieplannen, en procedures bevatten. Daar zal worden onderzocht of er trage wegen moeten gewijzigd, afgeschaft of verplaatst worden. Ook zal worden bekeken om het trage wegennet te laten aansluiten op een fietsstraat, woonerf of zone 30. Daarbij wil het gemeentebestuur conflicten met autowegen vermijden. 

"We willen als bestuur tegemoet komen aan de vragen en bezorgdheden van een aantal van onze bewoners om verschillende andere trage wegen (opnieuw) open te stellen en tegelijkertijd werk te maken van een gedragen en verantwoord Trage wegen-beleid in onze gemeente", legt schepen van Mobiliteit Kris Van Duyse uit. "Het is belangrijk om de trage wegen, ons gewoon wegennet en ons Mobiliteitsplan te bundelen om er een nieuw en samenhangend geheel van te maken en zo de zwakke weggebruiker nuttige, trage doorsteken te bezorgen." (mb)